Informacja o sklepie

Dealmarekt.pl Akcesoria
Polska

biuro@dealmarket.pl

Masz pytania? Skontaktuj się z nami:


Biuro Obsługi Klienta
T: (22) 487 86 70
M: +48 664 484 218
E: biuro@dealmarket.pl


Legis Profile Sp. z o.o.
ul.Kopalniana 22A/7
01-321 Warszawa
NIP: 522-302-50-86
KRS: 0000549436

Regulamin dla zamówień za pośrednictwem www.dealmarket.pl

Poniżej przedstawiamy nasze Ogólne warunki handlowe usług świadczonych przez Legis Profile Sp. z o. o.  z siedzibą w Warszawie przy ul. Kopalnianej 22A/7, 01-321 Warszawa, NIP 522-302-50-86 , REGON 361114215 , wpisany do KRS pod numerem 0000549436 przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy (dalej dealmarketpl).

Za pomocą dealmarket.pl oferujemy każdemu użytkownikowi indywidualny proces zakupów i korzystania z usług dopasowany do jego zainteresowań i potrzeb. Sprzedajemy artykuły dealmarket.pl i artykuły firm partnerskich.

Produkty dealmarket.pl obejmują wszystkie produkty oferowane na stronie dealmarket.pl, chyba że podana jest informacja, że dane produkty są produktami partnera dealmarket.pl


1. Zawarcie umowy i dostawa produktów

1.1 Na stronie dealmarket.pl umowy zawieramy w języku polskim. W przypadku zamówień na produkty dealmarket.pl stroną umowy jest firma Legis Profie Sp. z o.o., w przypadku zamówień na produkty partnera dealmarket.pl stroną umowy jest również odpowiedni partner dealmarket.pl.

1.2 Kliknięcie przycisku „potwierdź zamówienie” powoduje złożenie wiążącego zamówienia na produkty znajdujące się w koszyku. Złożenie zamówienia potwierdzamy drogą mailową bezpośrednio po wysłaniu przez Państwa zamówienia. Zawarcie wiążącej umowy następuje wraz z otrzymaniem przez Państwa potwierdzenia zamówienia. Prosimy zwrócić uwagę, że produkty zamówione przez Państwa wysłane zostaną po opłaceniu przez Państwa ich pełnej ceny (z zastrzeżeniem punktu 3.2 poniżej) oraz kosztów dostawy, o ile nie są one pokrywane przez nas zgodnie z punktem 2.2 poniżej.

1.3 Zamówienia realizujemy na terenie Polski. W przypadku podania terminu dostawy w dniach roboczych należy rozumieć pod tym pojęciem wszystkie dni od poniedziałku do piątku włącznie, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

2. Ceny, koszty wysyłki i wysyłka

2.1 Obowiązują ceny oferowane w chwili złożenia zamówienia. Oferowane ceny są cenami końcowymi, to znaczy, że zawierają także podatek VAT w aktualnie obowiązującej wysokości. Aż do chwili pełnej zapłaty ceny sprzedaży produkt pozostaje naszą własnością lub własnością odpowiedniego partnera dealmarket.pl.

2.2 Koszty wysyłki jest określony w koszyku dealmarket.pl

3. Płatności

3.1 Zasadniczo oferujemy następujące rodzaje płatności: za pobraniem, szybki przelew internetowy (Dotpay.pl), karta kredytowa i Paypal. W przypadku każdego zamówienia zastrzegamy sobie prawo nieoferowania niektórych rodzajów płatności i oferowania innych. Prosimy pamiętać, że akceptujemy jedynie płatności dokonywane z kont bankowych prowadzonych w granicach Unii Europejskiej (UE). Wszelkie koszty transakcji finansowych ponoszą Państwo.

3.2 W przypadku zakupu przy użyciu karty kredytowej obciążenie konta karty kredytowej następuje dopiero wraz z wysłaniem przez nas zamówienia.3.3 Wyrażają Państwo niniejszym zgodę na otrzymywanie informacji o uznaniach na rachunku wyłącznie w formie elektronicznej.

4. Ustawowe prawo do odstąpienia od umowy zakupu produktów

W przypadku nabycia produktów dealmarket.pl mają Państwo ustawowe prawo do odstąpienia od umowy: Przede wszystkim chcemy Państwa poinformować, że w przypadku odesłania produktów mogą Państwo użyć formularza zwrotu załączonego do Państwa zamówienia i wysłanego wraz z fakturą na adres e-mail.Pouczenie w kwestii prawa do odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo do odstąpienia od umowy w ciągu czternastu dni bez podania przyczyn. Termin na odstąpienie od umowy biegnie od dnia, w którym Państwo lub wskazana przez Państwa osoba trzecia niebędąca przewoźnikiem weszli/weszła w posiadanie produktu. W celu wykonania swojego prawa do odstąpienia od umowy muszą Państwo powiadomić o swojej decyzji w tej sprawie firmę Legis Profile Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie  e-mail: biuro@dealmarket.pl w drodze jednoznacznego oświadczenia woli (np. przy pomocy listu wysłanego pocztą lub e-maila). Mogą Państwo w tym celu użyć załączonego wzoru formularza odstąpienia od umowy. Nie ma jednak takiego obowiązku. Mogą Państwo wypełnić i przesłać nam formularz odstąpienia od umowy albo sporządzić i przesłać jakiekolwiek inne oświadczenie woli, także elektronicznie, przy użyciu formularza kontaktowego znajdującego się na naszej stronie internetowej. Jeśli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie (np. drogą mailową) potwierdzenie otrzymania Państwa oświadczenia. W celu wykonania prawa do odstąpienia od umowy wystarczy wysłać powiadomienie o skorzystaniu z tego prawa przed upływem terminu na odstąpienie od umowy.Skutki odstąpienia od umowy
W przypadku odstąpienia przez Państwa od umowy mamy obowiązek niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu czternastu dniu od dnia otrzymania Państwa powiadomienia o odstąpieniu od umowy, zwrócić Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, włącznie z kosztami dostawy (z wyjątkiem kosztów dodatkowych, które ewentualnie wynikną w związku z wyborem przez Państwa innego sposobu dostawy niż najtańszy zwykły oferowany przez nas sposób dostawy). Do zwrotu płatności stosujemy ten sam środek płatności, którym posłużyli się Państwo podczas pierwotnej transakcji, chyba że jednoznacznie uzgodnimy z Państwem inny środek płatności. W żadnym wypadku nie naliczymy Państwu za to jakichkolwiek opłat. Możemy natomiast odmówić dokonania zwrotu płatności otrzymanej od Państwa do chwili otrzymania zwrotu produktu lub do chwili, gdy przedstawią Państwo dowód, że produkt został do nas wysłany, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej . Państwo z kolei mają obowiązek odesłać nam lub przekazać produkt niezwłocznie, jednak nie później niż czternaście dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od umowy. Termin uważa się za dochowany, jeśli produkt zostanie wysłany przed upływem czternastu dni. Poniesiemy koszty przesyłki zwrotnej produktów w przypadku przesyłek z kraju, w którym doręczono Państwu te towary, jeśli wykorzystają Państwo udostępniony przez nas formularz zwrotu (oraz skorzystają z usług przewoźnika wskazanego w formularzu zwrotu lub w inny sposób w związku ze zwrotem). W przeciwnym razie koszty przesyłki zwrotnej ponoszą Państwo. Odpowiadają Państwo za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.


Wzór formularza odstąpienia od umowy
Jeśli chcą Państwo odstąpić od niniejszej umowy, prosimy o wypełnienie niniejszego formularza. Alternatywnie mogą Państwo także odstąpić od umowy w sposób przedstawiony powyżej.

- Adresat: Legis Profile Sp. z o.o Kopalniana 22a/7 01-321 Warszawa:

  Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) -

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*) -

Imię i nazwisko konsumenta(-ów) -

Adres konsumenta(-ów) -

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) -

Data:

(*) niepotrzebne skreślić i przesłanie go do nas na poniższy adres: Legis Profile Sp. z o.o Kopalniana 22a/7 01-321 Warszawa  e-mail: biuro@dealmarket.pl

UWAGA: Wyłączenie prawa do odstąpienia od umowy: Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dealmarket.pl  dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.


5. Zwroty płatności

Wszelkie zwroty płatności wykonywane są automatycznie na konto używane przez Państwa do zapłaty. W przypadku zapłaty przelewem na konto płatności zostaną zwrócone na konto, z którego dokonano przelewu. W przypadku zapłaty przez PayPal lub przy pomocy karty kredytowej zwrot nastąpi na powiązane konto PayPal lub konto karty kredytowej. Jeśli w czasie zakupu skorzystali Państwo z karty upominkowej, to odpowiednia kwota zostanie zwrócona na Państwa saldo i będzie mogła zostać wykorzystana podczas kolejnych zakupów.


6. Ustawowa odpowiedzialność za wady produktów

6.1 Zobowiązujemy się do dostarczenia Państwu produktów wolnych od wad.9.2 W przypadku wszelkich wad produktów zamówionych za pośrednictwem dealmarket.pl  ponosimy ustawową odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady, wynikającą z art. 556 i następnych ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U.2016.380 j.t. z późn. zm.) jak również przekazujemy ją w Państwa imieniu do naszych Partnerów.


7. Reklamacje

7.1 Wszelkie reklamacje dotyczące produktów zakupionych w naszym sklepie, jak również przebiegu realizacji Państwa zamówienia należy składać e-mailem na adres biuro@dealmarket.pl

7.2 W niektórych przypadkach możemy poprosić Państwa o przesłanie nam zdjęć produktów podlegających reklamacji.

7.3 Państwa reklamacja zostanie przez nas rozpatrzona w terminie 14 dni od daty otrzymania kompletnego zgłoszenia reklamacyjnego. O ewentualnych brakach w zgłoszeniu reklamacyjnym powiadomieni zostaną Państwo przez nas niezwłoczne. Wraz z takim zawiadomieniem przesłana zostanie Państwu informacja, w jaki sposób należy uzupełnić braki w zgłoszeniu reklamacyjnym.

7.4 Informujemy jednocześnie, iż przysługuje Państwu możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń zgodnie z procedurą Internetowego Rozstrzygania Sporów opracowaną przez Komisję Europejską dostępną na stronie internetowej: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show.

8. Biuro Obsługi Klienta

W przypadku dodatkowych pytań jesteśmy dostępni pod adresem  biuro@dealmarket.pl i telefon: 22 487 86 70

9. Inne informacje

9.1 Z ofert dostępnych na dealmarket.pl  korzystać mogą osoby w wieku co najmniej 18 lat.

9.2 Każdy klient jest uprawniony do posiadania jednocześnie maks. jednego konta klienta w dealmarket.pl  Zastrzegamy sobie prawo usuwania wielokrotnych rejestracji.


Dane identyfikujące
dealmarket.pl :

Legis Profile Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (01-321) przy ul. Kopalnianej 22a/7 wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Warszawie – Wydział XIII Gospodarczy pod numerem KRS: 0000549436, o numerze NIP: 522-302-50-86, kapitał zakładowy 5 000 zł wpłacony w całości, Reprezentowaną przez Łukasza Cieniaka – Prezesa Zarządu, zgodnie z KRS.